Chromatografia gazowa/Gas chromatography

chromatografia gazowa

Chromatografia jest to fizykochemiczna technika w której poszczególne składniki próbki rozdzielane są pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną. W chromatografii gazowej fazą mobilną jest jakiś inertny gaz na przykład hel, a fazą stacjonarną może być albo ciało stałe (jak w przypadku GSC) albo ciecz osadzona na matryca (jak w przypadku GLC). Rozdział zachodzi dzięki różnicom w powinowactwie różnych substancji do fazy stacjonarnej. Chromatogram jest wynikiem przedstawienia odpowiedzi detektora wobec czasu. Czas retencji mówi nam co to za substancja, natomiast odpowiedź detektora ile jej mamy.

Chromatography is physicochemical technique in which component of the sample are seperated due to interactions between mobile phase and stationary phase. In case of gas chromatography the mobile phase is an inert gas for example helium and the stationary can be solid (in case of gas-solid chromatography- GSC) or liquid (in case og gas-liquid chromatography- GLC). The separation occurs due to the diffrences of affinity to stationary phase between components of sample. The chromatogram is a function of detector respons to time. Time of retention indicates the substance we are dealing with and the detector respons tells us about concentration.