Chromatografia cieczowa/Liquid Chromatography (HPLC)

Chromatografia jest to fizykochemiczna technika w której poszczególne składniki próbki rozdzielane są pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną.

Chromatography is physicochemical technique in which component of the sample are seperated due to interactions between mobile phase and stationary phase.